సరిలేరు నీకెవ్వరు.. సూర్యుడివో.. చంద్రుడివో.. సాంగ్

సరిలేరు నీకెవ్వరు చిత్రం నుంచి తొలి గీతం… అనుబంధాలకు ప్రతిబింబం…

సరిలేరు నీకెవ్వరు చిత్రం నుంచి తొలి గీతం… అనుబంధాలకు ప్రతిబింబం…